fbpx
9/10
4.5/5

Rijinstructeur by Jongepier

Algemene voorwaarden,
privacy verklaring
en klachtenregeling

Algemene voorwaarden Rijinstructeur by Jongepier BV

De overeenkomst tussen Rijinstructeur by Jongepier en de cursist heeft betrekking op de in het inschrijfformulier vermelde opleiding. De studieovereenkomst komt tot stand op het moment dat Rijinstructeur by Jongepier een door de cursist ondertekend (akkoord via website) inschrijfformulier heeft ontvangen.

Algemene voorwaarden Rijinstructeur by Jongepier tevens handelend onder de naam:
Jongepier Verkeersopleidingen Nederland BV (hieronder te noemen JVN)

Artikel 1 Geldigheid van deze Algemene Voorwaarden

1.1 De overeenkomst tussen JVN en de cursist heeft betrekking op de in het inschrijfformulier vermelde opleiding. De studieovereenkomst komt tot stand op het moment dat JVN een door de cursist ondertekend (akkoord via website) inschrijfformulier heeft ontvangen.
1.2 Op deze overeenkomst zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 Toelating tot de opleiding

2. JVN behoudt zich het recht voor om op grond van haar moverende redenen toelating tot enige opleiding te weigeren. In ieder geval dient iedere cursist strikt te voldoen aan de administratieve vereisten zoals verbonden aan de opleiding en zoals gepubliceerd op de website van Rijinstructeur by Jongepier, www.jongepier.nl.

Artikel 3 Verplichting Jongepier Verkeersopleidingen Nederland

3.1 JVN verbindt zich de opleiding waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven te (doen) geven conform de beschrijving op de website www.jongepier.nl en in overeenstemming met eventuele daarvoor van overheidswege gegeven voorschriften.
3.2 JVN verbindt zich de opleiding waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven te (doen) geven conform de beschrijving op de website www.verkeersopleidingen-nederland.nl en in overeenstemming met eventuele daarvoor van overheidswege gegeven voorschriften. JVN bereidt de cursist in de opleidingen voor rijinstructeur, af te nemen door het instituut IBKI, voor op het examen, teneinde het certificaat voor het geven van rijonderricht te behalen. Buiten dit kader zal JVN vrij zijn tijdens de opleiding wijzigingen aan te brengen in het programma, de docenten, de lestijden, de plaats waar de opleiding wordt gehouden en de beoordelingseisen. Daarbij zal JVN zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de cursist, voor zover passend binnen het kader van de opleiding.
3.3 De opleidingen zijn erop gericht de vakbekwaamheid van de cursist te vergroten op het terrein van de verkeerseducatie. JVN kan echter niet instaan voor het vinden van een passende werkkring.
3.4. JVN is gerechtigd een opleiding in een cursusplaats te laten vervallen indien naar haar oordeel een onvoldoende aantal cursisten aan die opleiding deel neemt. Zij zal alsdan de cursisten een vervangende opleiding aanbieden. JVN is bovendien vrij de lessen voor alle opleidingen geheel of gedeeltelijk in een gezamenlijke groep c.q. leslokaal te (doen) geven.
3.5 Bij ziekte of langdurige afwezigheid van een docent zorgt JVN zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na de aanvang van de afwezigheid voor een vervangende docent.

Artikel 4 Verplichting cursist

4.1 Inschrijving voor de gehele opleiding. De cursist kan zich slechts voor een gehele opleiding inschrijven. Bij onderbreking tussentijds anders dan de opzegging als bedoeld in artikel 6.3 blijft de cursist verplicht de totale cursuskosten te voldoen.
4.2 Tijdelijke onderbreking opleiding.
Indien de cursist de opleiding eenmalig voor enige tijd wil onderbreken is dit in overleg met JVN mogelijk. Onderbreking
van de opleiding brengt geen uitstel van betaling met zich mee.
4..3.1.Cursuskosten
In de cursuskosten zijn inbegrepen het lesmateriaal. Uitsluitend voor de categorie B, C, D en E wordt een lesvoertuig voor de praktijklessen en het praktijkexamen ter beschikking gesteld. Voor de categorie A dient de cursist zelf voor een geschikte motorfiets te zorgen, overeenkomstig de voorwaarden genoemd in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993. In de cursuskosten zijn niet inbegrepen de kosten voor stage en examens, deze kosten vallen buiten de cursuskosten en moeten apart worden voldaan.
4..3.2. Cursuskosten bijscholing WRM theorie.
In de cursuskosten voor de bijscholing WRM theorie is het cursusmateriaal inbegrepen. De certificeringkosten van het IBKI kosten vallen binnen de cursuskosten.
4..3.3. Cursuskosten RIS instructeur.
In de cursuskosten voor RIS instructeur zijn de studieboeken en RIS certificering inbegrepen. Voor de praktijklessen wordt een lesvoertuig ter beschikking gesteld.
4.4. Betaling.
De cursist dient de cursuskosten vooraf te voldoen en bij betaling in termijnen in de eerste week van de maand te voldoen volgens het betalingsschema, opgenomen in de prijswijzer behorende bij de studiegids en of genoemd op de website van JVN. Bij betaling kan de cursist geen beroep doen op enige korting of verrekening terzake door de cursist gestelde vorderingen op JVN.

4.5 Gevolgen van niet-betaling in het geval van opleidingen waarvoor geen verplichting bestaat tot voorafbetaling. Door enkele overschrijding van de in artikel 4.4 bedoelde betalingsverplichting is de cursist in gebreke en wordt de wettelijke rente en een toeslag van 1% op maandbasis verschuldigd over het niet betaalde bedrag. JVN zal de cursist eenmaal een aanmaning sturen. Indien dan nog geen betaling volgt, zal de cursist incassokosten dienen te vergoeden. Deze bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag. Indien de cursist in gebreke is de cursuskosten te voldoen kan JVN hem van verdere deelname aan opleiding(en) uitsluiten.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op alle opleidingen en bijbehorende studiemateriaal zijn het exclusieve eigendom van JVN voor zover niet anders expliciet bepaald. Het is de cursist niet toegestaan studiemateriaal te gebruiken voor enig ander doel dan het volgen van de opleiding waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven. Het studiemateriaal mag niet ten behoeve van derden gebruikt, doorverkocht of gekopieerd worden.

Artikel 6 Beëindiging

6.1 De cursist heeft het recht om binnen 14 dagen na inschrijving schriftelijk en aangetekend te annuleren zonder kosten mits de opleiding nog niet is gestart. Bij het annuleren na genoemde tijd is de cursist verplicht 50% van de cursuskosten te betalen. WRM bijscholingen uitgezonderd, deze kunnen binnen 72 uur na inschrijving schriftelijk en aangetekend worden geannuleerd zonder kosten. Bij het annuleren na genoemde tijd is de cursist verplicht 100% van de kosten te betalen.

6.2 De overeenkomst tussen JVN en de cursist die bij JVN een opleiding volgt eindigt op de einddatum van de cursus.
6.3 De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de cursist.
6.4 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk in onderling overleg. Alleen de opleidingen die langer dan twee maanden duren kunnen tussentijds door beide partijen worden beëindigd. Dit moet schriftelijk en aangetekend gedaan worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
6.5 De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.
6.6 In geval van tussentijdse beëindiging is de cursist de cursuskosten over de opzegtermijn verschuldigd.
6.7 Reeds tevoren betaalde cursuskosten worden aan de cursist terugbetaald, binnen 30 dagen, voorzover deze betrekking hebben op de periode na het einde van de overeenkomst.
6.8 Door deel te nemen aan een door JVN gehouden actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de bijbehorende actievoorwaarden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

JVN is jegens de cursist nimmer aansprakelijk voor enige schade die meer bedraagt dan de door de cursist betaalde cursuskosten, tenzij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van JVN. Cursist dient in het bezit te zijn van alle documenten zoals in het rechtsverkeer betaamt, zoals rijbewijs en een geldige verzekering, die verbonden zijn aan het uitoefenen van het beroep rij-instructeur of taxichauffeur. Tevens aanvaardt JVN geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het juist en correct invullen van de vereiste administratie door de cursist.

Artikel 8 Vertrouwelijke informatie

8.1. JVN verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij en/of deelnemer heeft verkregen en waarvan de wederpartij en/of deelnemer heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. JVN zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
8.2.JVN is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden – al dan niet door hackers – , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van JVN of haar leidinggevend personeel op directieniveau.

Artikel 9 Klachten

Als een cursist een klacht heeft, zal hij JVN uiterlijk binnen drie weken na het optreden van de klacht schriftelijk van deze klacht in kennis stellen. JVN zal de cursist binnen drie weken schriftelijk antwoorden met de bedoeling om indien de klacht gegrond blijkt deze zo spoedig mogelijk naar vermogen te verhelpen.

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen JVN en de cursist is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Geschil

Alle geschillen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 12 Depot

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 61284726.

Artikel 13

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene voorwaarden Jongepier Verkeersopleidingen Nederland BV.

Uw privacy is voor jongepier Verkeersopleidingen Nederland van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst www.jongepier.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Jongepier Verkeersopleidingen Nederland.

In-app aankopen doen

U kunt in onze dienst www.jongepier.nl dingen kopen waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de aankoop af te handelen en te registreren.

Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres, naw-gegevens, geboortedatum, factuuradres en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

  • Per e-mail
  • Via social media
  • Per telefoon

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

Advertenties

Onze dienst vertoont advertenties. Deze publiceren wij niet zelf, dat doen advertentiebureaus waarmee wij samenwerken. Deze bureaus houden bij of u ze leuk vindt, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Cookies Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP–adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Rijinstructeur by Jongepier
Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer

085 – 4859600
info@jongepier.nl

Jongepier Verkeersopleidingen Nederland BV wil inhoud geven aan de kwaliteit van het onderwijs, bewaken dat die kwaliteit wordt gerealiseerd en vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het opleidingsinstituut signalen, die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op het opleidingsinstituut. Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van het opleidingsinstituut. Dat klachten op een behoorlijke manier dienen te worden afgehandeld, spreekt voor zich. Daarbij dient ook ten opzichte van de aangeklaagde een behoorlijke afhandeling in acht te worden genomen.

 

Persoonlijke integriteit

Ten behoeve van de klachtenregeling Jongepier Verkeersopleidingen Nederland BV zal de benoeming van een klachtfunctionaris geregeld worden.

Voorfase eenvoudige klachtbehandeling

Het opleidingsinstituut heeft tot taak klachten zoveel mogelijk te
voorkomen. Mocht zich echter een klacht voordoen, dan dient deze klacht op een effectieve manier te worden opgelost. Het opleidingsinstituut gaat er hierbij van uit dat klachten in de regel van eenvoudige aard zijn en in principe op een eenvoudige en individuele wijze kunnen worden opgelost. Het opleidingsinstituut heeft bij de afhandeling van klachten de volgende uitgangspunten voor ogen:
 Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geuit. Een mondelinge klacht kan tegen een ieder worden geuit.
 De persoon binnen het opleidingsinstituut die de klacht ontvangt zal hier iets mee doen. Deze fase is informeel.

Schriftelijke klachten kunnen het vervolg zijn van een in eerste instantie geuite mondelinge klacht, of kunnen direct zijn ingediend zonder dat de klager eerst informeel contact heeft gehad met de aangeklaagde.

Schriftelijke klacht

Schriftelijke klachten worden ingediend bij de directeur van het opleidingsinstituut, die ervoor zorgt dat de klacht wordt afgehandeld. Uitgangspunt daarbij is dat de klacht wordt afgehandeld door de betrokkene zelf of als dat niet mogelijk is door de directeur. De afhandeling van de klacht zal op een behoorlijke manier geschieden. Hierbij staat bemiddeling om tot een oplossing te komen voorop. Onder behoorlijke afhandeling van een klacht is in ieder geval te verstaan:
• Het verstrekken van voldoende informatie aan klager
• Klager in de gelegenheid stellen zijn/haar klacht toe te lichten
• Eventueel informatie vragen aan derden
• Afhandeling binnen 4 weken

Indien een klacht wordt behandeld door een ander dan degene tegen wie de klacht is ingediend, dient ook ten aanzien van de aangeklaagde een behoorlijke afhandeling in acht te worden genomen. De afronding van een schriftelijke klacht geschiedt door een schriftelijke mededeling van de directeur van het opleidingsinstituut aan de klager, waarin wordt aangegeven wat de bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de ingediende klacht en hoe op de klacht zal worden gereageerd. Indien de klacht door bemiddeling is opgelost, wordt aangegeven op welke wijze dat is geschied. De klager heeft vervolgens altijd nog de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtfunctionaris van JVN. Klachtafhandeling dient primair op instituut niveau plaats te vinden. Indien het niet lukt om op dit niveau de zaak op te lossen kan alsnog besloten worden om de klachtenfunctionaris in te schakelen. De klachtfunctionaris neemt een klacht pas in behandeling nadat de voorfase klachtbehandeling op instituut niveau is doorlopen. Klachten met betrekking tot de persoonlijke integriteit, te weten seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie, zijn zodanig van aard dat zij niet afgehandeld worden via de voorfase klachtbehandeling op instituut niveau. Deze klachten gaan rechtstreeks naar het bevoegd gezag en de door haar te benoemen klachtfunctionaris.

Klachtbehandeling

De voorfase klachtbehandeling op instituut niveau is evenmin van toepassing indien het gaat om kwesties met betrekking tot de toelating, bevordering/afwijzing, schorsing, definitieve verwijdering van deelnemers en onregelmatigheden bij het examen. Deze zaken worden ook niet doorverwezen naar de klachtfunctionaris, maar in beroep behandeld door de directeur van het opleidingsinstituut.

Klachtenregeling Jongepier Verkeersopleidingen Nederland BV (JVN)

Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:
1. opleidingsinstituut: JVN ;
2. klachtfunctionaris: de functionaris als bedoeld in artikel 3;
3. klager: een deelnemer, een lid van het docentenkorps;
4. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen van de aangeklaagde dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door de aangeklaagde;
5. aangeklaagde: (een lid van) het personeel;
6. directeur: de directeur van JVN.

Artikel 2: Instelling en taken klachtfunctionaris
1. Er is een klachtfunctionaris namens directie die de klacht onderzoekt en de directie hierover adviseert;
2. De klachtfunctionaris geeft advies aan de directie over:
a. (on)gegrondheid van de klacht;
b. het nemen van maatregelen;

3. De klachtfunctionaris neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht.

Artikel 3: Benoeming klachtfunctionaris
1. De directie benoemt het lid dat in het voorkomende geval als klachtfunctionaris zal optreden;

Artikel 4: Zittingsduur
1. Het lid , namens de directie, dat in het voorkomende geval als klachtfunctionaris zal optreden doet dat in principe voor de periode dat de behandeling van de klacht in beslag neemt. De directie kan meerdere klachten door dezelfde klachtfunctionaris laten behandelen indien zulks in haar visie efficiënt is.

Artikel 5: Indienen van een klacht
1. De klager dient de klacht schriftelijk in de directie, nadat de voorfase klachtbehandeling op instituut niveau, zoals opgenomen in de preambule, is doorlopen. De directie neemt een klacht pas in behandeling na afronding van deze voorfase.
2. De klacht dient binnen 6 weken na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de directie de termijn wenst te verlengen;
3. Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan de in het eerste lid genoemde, verwijst de ontvanger de klager aanstonds door naar de directie. De ontvanger is tot geheimhouding verplicht;
4. Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend;
5. Na doorgeleiding van de klacht deelt de klachtfunctionaris de directie, de klager en de aangeklaagde schriftelijk mee dat hij/zij een klacht onderzoekt en wat de aard van de klacht is;
6. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

Artikel 6: Intrekken van de klacht
Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtfunctionaris de klacht intrekt, deelt de klachtfunctionaris dit aan de aangeklaagde en het bevoegd gezag mee.

Artikel 7: Inhoud van de klacht
1. De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend;
2. De klacht bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de klacht;

3. Indien niet is voldaan aan het gestelde in het tweede lid, wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan het gestelde in het tweede lid, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard;
4. Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit aan de klager, de aangeklaagde en de directie schriftelijk en met redenen omkleed gemeld.

Artikel 8: Vooronderzoek
De klachtfunctionaris is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen. Zij/hij kan daartoe deskundigen inschakelen en hen zo nodig uitnodigen voor de hoorzitting. Indien hieraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van de directie vereist.

Artikel 9: Advies
1. De klachtfunctionaris rapporteert haar/zijn bevindingen schriftelijk aan de directie, onder toevoeging van het verslag van een eventuele hoorzitting, binnen vier weken nadat deze hoorzitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt de klachtfunctionaris schriftelijk en met
redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde de directie;
2. De klachtfunctionaris geeft in haar advies een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn van de klacht. De klachtfunctionaris stuurt het advies en het verslag van de hoorzitting in afschrift aan de klager en de aangeklaagde;
3. De klachtfunctionaris kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over de door directie te treffen maatregelen.

Artikel 10: Niet-deelneming aan de behandeling
De klachtfunctionaris zal een klacht niet behandelen, indien daarbij haar/zijn onpartijdigheid in het geding kan zijn. Het enkele feit dat de klachtfunctionaris deel uit maakt van het instituut is geen reden om aan te nemen dat die onpartijdigheid in het geding is.

Artikel 11: Beslissing op advies
Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtfunctionaris deelt de directie aan de klager, de aangeklaagde, en de klachtfunctionaris schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken warden verlengd. Deze verlenging meldt de directie schriftelijk en met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de klachtfunctionaris.

Artikel 12: Toelating/bevordering/schorsing/verwijdering deelnemers en onregelmatigheden bij eindexamen.
De klachtfunctionaris is niet bevoegd en deze klachtenregeling is niet van toepassing indien het gaat om kwesties met betrekking tot de toelating, afwijzing bij het eindexamen. Deze zaken worden niet doorverwezen naar de klachtfunctionaris, maar behandeld door de directeur van het opleidingsinstituut. De voorfase klachtbehandeling op instituut niveau is op deze zaken evenmin van toepassing.

Artikel 13: Overige bepalingen
1. Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2014;
2. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de directie;
3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Klachtenregeling JVN”.;
4. Deze klachtenregeling beperkt niet de mogelijkheid van betrokken partijen om op ieder moment een geschil aan de rechter voor te leggen.